Điều khoản dịch vụ

 

 

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

 

Điều 1 (Mục đích)
Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng sau đây (sau đây gọi là 'Điều khoản và Điều kiện') là thiết lập các hướng dẫn về quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của Người dùng simplyO sử dụng các dịch vụ liên quan đến internet (sau đây gọi là 'Dịch vụ' ) được cung cấp bởi trang web simplyO và các ứng dụng di động (sau đây gọi là 'Trang web') do công ty SimplyO điều hành.
※ 『Trừ khi các giao dịch mâu thuẫn với các thuộc tính của nó, các điều khoản sau áp dụng cho các giao dịch thương mại điện tử sử dụng các phương thức giao tiếp PC, không dây và các phương thức khác』


Điều 2 (Định nghĩa)
①‘Site ’đề cập đến một trang web kinh doanh ảo do công ty SimplyO thành lập để kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng máy tính và các phương tiện liên lạc thông tin để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Người dùng. Thuật ngữ này cũng có thể được định nghĩa là một công ty điều hành một trang web.
②‘Người dùng ’đề cập đến một Thành viên và Không phải Thành viên đã truy cập vào‘ Trang web ’để sử dụng các dịch vụ do‘ Trang web ’cung cấp theo‘ Điều khoản và Điều kiện ’này.
③‘Member ’đề cập đến Người dùng sử dụng các dịch vụ do‘ Trang web ’cung cấp bằng cách đăng ký Tư cách thành viên.
④‘Non-Member ’đề cập đến Người dùng sử dụng các dịch vụ do‘ Trang web ’cung cấp mà không cần đăng ký.


Điều 3 (Hiển thị, Giải thích và Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện Sử dụng)
① 'Trang web' sẽ, để Người dùng dễ dàng nhận ra, hiển thị nội dung của 'Điều khoản và Điều kiện' này, tên công ty và người đại diện, địa chỉ doanh nghiệp (bao gồm cả địa chỉ xử lý khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, số fax, địa chỉ email, số giấy phép kinh doanh, số giấy phép thương mại điện tử và tên của người quản lý thông tin cá nhân trên trang chính của 'Trang web'. Chỉ có thể hiển thị nội dung của ‘Điều khoản và Điều kiện’ này thông qua một trang liên kết.
② Trước thỏa thuận cuối cùng của Người dùng đối với ‘Điều khoản và Điều kiện’ này, ‘Trang web’ sẽ cung cấp một liên kết hoặc màn hình bật lên riêng biệt để có được sự xác minh của Người dùng về các điều khoản của quyền hủy bỏ, trách nhiệm giao hàng, điều kiện hoàn tiền và các chi tiết quan trọng khác.
③ 'Trang web' có thể thực hiện các sửa đổi trong phạm vi cho phép mà không vi phạm các luật hiện hành như 「Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử」, 「Quy định về 'Điều khoản và điều kiện'」, 「Đạo luật khung về thương mại điện tử và tài liệu điện tử」, 「Đạo luật giao dịch tài chính điện tử」, 「Đạo luật chữ ký điện tử」, 「Đạo luật bảo vệ thông tin và khuyến khích sử dụng mạng thông tin và truyền thông」, 「Đạo luật bán hàng tận nơi」, 「Đạo luật khung về người tiêu dùng」 và những người tiêu dùng liên quan khác Luật Bảo vệ.
④ ‘Trang web’ sẽ nêu rõ ngày có hiệu lực và lý do sửa đổi các điều khoản và được đăng trên màn hình ban đầu trong 7 ngày trước ngày có hiệu lực cho đến ngày trước ngày có hiệu lực.
Nếu sửa đổi được sửa đổi theo hướng bất lợi của Người dùng, thì ‘Trang web’ sẽ cho thông báo trước thời gian gia hạn ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp này, ‘Trang web’ sẽ làm rõ các thay đổi ‘trước và sau’ theo cách ‘dễ hiểu’.
⑤ Khi 'Trang web' thực hiện sửa đổi 'Điều khoản và Điều kiện', 'Điều khoản và Điều kiện' đã sửa đổi sẽ chỉ được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực, trong khi tất cả các hợp đồng được ký kết trước ngày có hiệu lực sẽ vẫn theo quy định của 'Điều khoản và Điều kiện' cũ. Tuy nhiên, nếu Người dùng đã ký hợp đồng muốn có các sửa đổi được quản lý, thì Người dùng có thể gửi ý định của mình đến 'Trang web' và nhận được sự đồng ý từ 'Trang web' trong khoảng thời gian thông báo được nêu trong Điều khoản ③ và nó sẽ được áp dụng tương ứng.
⑥ Bất kỳ thông tin nào không được chỉ định và giải thích trong 'Điều khoản và Điều kiện' này sẽ tuân theo Nguyên tắc giao dịch thương mại điện tử và các Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng có liên quan do Ủy ban Thương mại Công bằng cung cấp và các Luật Bảo vệ người tiêu dùng hiện hành khác và Quy định của 'Điều khoản và Điều kiện' Hành động.


Điều 4 (Cung cấp & Thay thế Dịch vụ)
① 'Trang web' sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán.
2. Giao hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng mua bán.
3. Các nhiệm vụ khác do ‘Trang web chỉ định.’
② ‘Trang web’ có thể thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp trong ‘Điều khoản và Điều kiện’ trong tương lai trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được bán hết hoặc thông số kỹ thuật được sửa đổi. Trong trường hợp này, ‘Trang web’ sẽ ngay lập tức thông báo về việc thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ và ngày áp dụng trên trang nơi hàng hóa hoặc dịch vụ hiện tại được hiển thị.
③ Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được thay thế do thay đổi thông số kỹ thuật hoặc khi hàng hóa hoặc dịch vụ được bán hết, ‘Trang web’ sẽ thông báo ngay nguyên nhân thay thế đến địa chỉ của Người dùng.
④ Theo Điều khoản trước đó, ‘Trang web’ sẽ bồi thường cho tất cả các thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu ‘Trang web’ chứng minh rằng sự kiện đó không phải do chủ ý hoặc sơ suất của nó gây ra.


Điều 5 (Tạm dừng Dịch vụ)
① ‘Trang web’ có thể tạm ngừng dịch vụ của mình do các lý do sau: bảo trì máy tính và thiết bị viễn thông, sửa chữa thay thế hoặc hư hỏng và gián đoạn liên lạc.
② ‘Trang web’ sẽ bồi thường cho Người dùng hoặc bất kỳ Thành viên Bên thứ ba nào về những thiệt hại do việc tạm ngừng dịch vụ do (các) lý do được nêu chi tiết trong Điều khoản ①. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu ‘Trang web’ chứng minh rằng sự kiện đó không phải do chủ ý hoặc sơ suất của nó gây ra.
③ Trong trường hợp chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, bỏ kinh doanh, sáp nhập giữa các doanh nghiệp và vì nhiều lý do khác, 'Trang web' sẽ thông báo cho người tiêu dùng theo quy định tại Điều 8 và thưởng cho người tiêu dùng theo các điều kiện mà ban đầu đề xuất ' Trang web. ”Tuy nhiên, nếu 'Trang web' không đưa ra tiêu chuẩn bồi thường như vậy, thì 'Trang web' sẽ thanh toán cho Người dùng số dặm bay hoặc dự trữ của họ bằng hiện vật hoặc tiền mặt có giá trị tương ứng với đơn vị tiền tệ đang được sử dụng tại 'Trang web'.


Điều 6 (Tư cách thành viên)
① Người dùng sẽ đăng ký làm Thành viên bằng cách bày tỏ ý định đồng ý với ‘Điều khoản và Điều kiện’ này sau khi điền vào biểu mẫu do ‘Trang web’ chỉ định với thông tin cá nhân của Thành viên.
② ‘Trang web’ sẽ đăng ký tất cả Người dùng đăng ký Tư cách thành viên theo cách được quy định trong Điều khoản ① trừ khi Người dùng không tham gia vào một trong các vấn đề sau:
1. Sau khi người nộp đơn bị mất Tư cách thành viên vì các lý do nêu trong Điều 7 Khoản ③, người nộp đơn có thể được chấp thuận để đăng ký lại Tư cách thành viên ba năm sau khi mất Tư cách thành viên.
2. Nhập sai thông tin hoặc thiếu sót trong mẫu đăng ký.
3. Nếu cho rằng việc đăng ký Người dùng sẽ gây ra các khó khăn kỹ thuật cho ‘Trang web’.
③ Việc thiết lập tư cách thành viên có hiệu lực vào thời điểm thành viên nhận được sự chấp thuận của ‘Trang web về tư cách thành viên.
④ Trong thời gian thích hợp, Thành viên phải cập nhật ‘Trang web’ với bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin tài khoản của mình thông qua các phương pháp chỉnh sửa thông tin cá nhân.


Điều 7 (Rút khỏi tư cách thành viên và mất tư cách thành viên)
① Thành viên của ‘Trang web’ có thể yêu cầu rút khỏi Tư cách thành viên bất kỳ lúc nào và ‘Trang web’ sẽ ngay lập tức xử lý yêu cầu.
② ‘Trang web’ có thể giới hạn hoặc tạm ngừng Tư cách thành viên vì những lý do sau:
1. Nhập sai thông tin hoặc thiếu sót trong mẫu đăng ký.
2. Nếu khoản thanh toán mua hàng hóa và các khoản nợ khác liên quan đến việc sử dụng ‘Trang web’ chưa được thanh toán trước ngày đã định.
3. Nếu Thành viên cản trở người khác sử dụng ‘Trang web’ hoặc đe dọa trật tự thương mại điện tử (chẳng hạn như việc sử dụng bất hợp pháp thông tin cá nhân).
4. Nếu Thành viên sử dụng ‘Trang web’ để hành động chống lại trật tự công cộng và đạo đức bị pháp luật nghiêm cấm và ‘‘ Điều khoản và Điều kiện ’này.’
③ ‘Trang web’ có thể tước bỏ Tư cách thành viên của Thành viên bị đình chỉ hoặc hạn chế Tư cách thành viên, nếu các hành động tương tự lặp lại hai lần trở lên hoặc nếu nguyên nhân không được khắc phục trong vòng 30 ngày.
④ Khi ‘Trang web’ mất Tư cách Thành viên, tất cả thông tin sẽ bị hủy bỏ. Trước khi hủy bỏ, ‘Trang web’ sẽ thông báo cho Thành viên và cho ít nhất 30 ngày hoặc hơn để tạo cơ hội giải thích nguyên nhân.


Điều 8 (Thông báo cho Thành viên)
① Mọi thông báo từ ‘Trang web’ sẽ được gửi đến địa chỉ email do Thành viên chỉ định trước trong quá trình đăng ký.
② Trong trường hợp gửi thông báo đến các Thành viên không xác định, việc hiển thị thông báo trên bảng thông báo trên trang web từ 1 tuần trở lên có thể thay thế việc gửi email. Tuy nhiên, ‘Trang web’ sẽ gửi thông báo riêng cho Thành viên về các vấn đề có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch của họ.


Điều 9 (Đơn đăng ký mua)
① Người dùng sẽ đăng ký mua hàng theo cách sau hoặc theo cách tương tự và ‘Trang web’ sẽ cung cấp cho Người dùng thông tin sau theo cách ‘dễ hiểu’ để hỗ trợ yêu cầu mua hàng của họ.
1. Tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa hoặc dịch vụ
2. Nhập tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động)
3. Xác nhận (các) vấn đề liên quan đến nội dung của ‘Điều khoản và Điều kiện’ này, các chính sách hủy bỏ có giới hạn, phí giao hàng, phí lắp đặt và các vấn đề khác
4. Thể hiện sự đồng ý với ‘Điều khoản và Điều kiện’ này và xác nhận hoặc từ chối Mục 3 ở trên (ví dụ: nhấp chuột)
5. Nộp đơn và xác nhận mua hàng hóa; Đồng ý cho phép xác nhận đơn đăng ký từ 'Trang web'
6. Chọn phương thức thanh toán


Điều 10 (Giao kết hợp đồng)
① ‘Trang web’ có thể không chấp nhận yêu cầu mua hàng tại Điều 9 nếu nó thuộc một trong các mục sau đây. Trong trường hợp ký kết hợp đồng với trẻ vị thành niên, ‘Trang web’ sẽ thông báo rằng việc không đạt được thỏa thuận từ người đại diện hợp pháp có thể khiến trẻ vị thành niên đó hoặc người đại diện hợp pháp hủy hợp đồng.
1. Nhập thông tin sai hoặc thiếu sót trong biểu mẫu đăng ký
2. Mua thuốc lá, rượu và các hàng hóa hoặc dịch vụ khác bị cấm theo Luật Bảo vệ Thanh niên
3. Nếu cho rằng việc chấp nhận đơn đăng ký mua hàng có thể gây ra sự cố kỹ thuật cho ‘Trang web’
② Hợp đồng được coi là được ký kết khi việc chấp nhận ‘Trang web’ được giao cho Người dùng theo hình thức quy định tại Khoản ① của Điều 12.
③ Việc chấp nhận ‘Trang web’ sẽ bao gồm xác nhận về yêu cầu mua hàng của Người dùng, khả năng bán hàng và việc sửa chữa hoặc hủy bỏ yêu cầu mua hàng.


Điều 11 (Phương thức thanh toán)
Phương thức thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được mua qua ‘Trang web’ có thể được chọn từ các mục sau. ‘Trang web’ không được thu bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến việc thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ.
1. Chuyển khoản qua ngân hàng điện thoại, ngân hàng trực tuyến, ngân hàng qua thư và các hình thức khác.
2. Thanh toán bằng thẻ thông qua thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và các loại thẻ khác.
3. Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến
4. Tiền điện tử
5. Thanh toán khi nhận hàng
6. Điểm theo dặm hoặc điểm được cung cấp bởi ‘Trang web’
7. Phiếu quà tặng được ký hợp đồng hoặc phê duyệt bởi ‘Trang web’
8. Các phương tiện thanh toán điện tử khác


Điều 12 (Thông báo về việc Tiếp nhận, Thay đổi và Hủy bỏ Đơn Đăng ký Mua)
① ‘Trang web’ sẽ gửi thông báo nhận hàng cho Người dùng sau khi nhận được đơn đăng ký mua hàng của Người dùng.
② Trong trường hợp có sự bất hòa giữa ý định của Người dùng và thông báo đã nhận, Người dùng có thể thay đổi hoặc hủy đơn đăng ký mua hàng ngay sau khi nhận được. Nếu yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ được thực hiện trước khi giao hàng, ‘Trang web’ sẽ xử lý yêu cầu tương ứng mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Trong trường hợp việc thanh toán đã được thực hiện, Người dùng phải tuân theo các hướng dẫn được nêu chi tiết trong Điều 15 - Hủy mua hàng.


Điều 13 (Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ)
① Trừ khi có quy định khác, ‘Trang web’ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tùy chỉnh sản xuất và đóng gói và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. Tuy nhiên, nếu ‘Trang web’ đã nhận được toàn bộ hoặc một phần thanh toán, thì việc giao hàng sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận. Trong những trường hợp như vậy, ‘Trang web’ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thông báo cho Người dùng về các thủ tục cung cấp và trạng thái giao hàng của hàng hóa hoặc dịch vụ.
② ‘Trang web’ sẽ chỉ định phương thức giao hàng, người thanh toán và thời gian giao hàng cho từng phương thức giao hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà Người dùng đã mua. Trong trường hợp ‘Trang web’ vượt quá thời hạn giao hàng được chỉ định, Trang web sẽ bồi thường thiệt hại cho Người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu ‘Trang web’ chứng minh rằng sự kiện đó không phải do chủ ý hoặc sơ suất của nó gây ra.


Điều 14 (Hoàn lại tiền)
Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được bán hết hoặc không có sẵn và không thể được cung cấp hoặc giao cho Người dùng đã đăng ký mua, 'Trang web' sẽ thông báo cho Người dùng ngay lập tức và nếu khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được thực hiện được thực hiện trước, 'Trang web' sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết hoặc hoàn trả thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được.


Điều 15 (Hủy mua hàng)
① Người dùng đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách ký kết hợp đồng với 'Trang web' theo Khoản ② của Điều 13 trong 「Hành động bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử」 có thể hủy giao dịch mua trong vòng 7 ngày kể từ ngày Người dùng nhận được hợp đồng bằng văn bản (nếu hợp đồng bằng văn bản được nhận muộn hơn so với việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, thì ngày nhận được đặt vào ngày Người dùng nhận hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc khi hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp). Tuy nhiên, việc hủy mua hàng theo 「Hành động bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử」 sẽ tuân theo luật và pháp luật có liên quan liên quan đến các vấn đề không được đề cập trong Đạo luật.
② Người sử dụng không thể trả lại hoặc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ trong trường hợp có một trong các lý do sau:
1. Hàng hóa đã giao bị mất hoặc hư hỏng do lỗi của Người sử dụng (tuy nhiên, việc hủy mua có thể được chấp nhận nếu bao bì bị hư hỏng trong quá trình kiểm tra nội dung)
2. Giảm đáng kể giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ do Người dùng sử dụng hoặc tiêu dùng một phần
3. Không có sẵn để bán lại do giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ giảm đáng kể do thời gian trôi qua
4. Hàng hóa có thể được thay thế bằng Hàng hóa có cùng tính năng, nhưng bao bì của nguyên bản bị hư hỏng
③ Trong trường hợp của các mục 2 hoặc 4 của Điều 2 Khoản ②, việc hủy mua hàng của Người dùng sẽ không bị giới hạn nếu 'Trang web' không chỉ rõ thực tế là việc hủy mua bị hạn chế hoặc sẽ có các biện pháp cần thiết để cung cấp Hàng hóa.
④ Bất chấp Điều khoản ① và ②, Người dùng có thể hủy giao dịch mua hàng hóa của mình trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận hàng hóa hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ nhận ra hoặc có thể nhận ra rằng hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau từ quảng cáo hoặc cung cấp hợp đồng.


Điều 16 (Hiệu lực của việc hủy bỏ giao dịch mua)
① Trong trường hợp Người dùng trả lại Hàng hóa, ‘Trang web’ sẽ hoàn lại tiền thanh toán Hàng hóa trong vòng 3 ngày làm việc. Trong trường hợp hoàn trả chậm trễ, ‘Trang web’ sẽ trả cho Người dùng khoản lãi suất được tính bằng số ngày bị chậm trễ với lãi suất quá hạn được nêu trong 「Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử」
② Liên quan đến trường hợp nêu trên, nếu Người dùng thực hiện thanh toán Hàng hóa bằng thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử, ‘Trang web’ sẽ ngay lập tức yêu cầu doanh nghiệp cung cấp phương thức thanh toán đó tạm dừng hoặc hủy thanh toán.
③ Trong trường hợp hủy bỏ giao dịch mua, Người dùng sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc trả lại Hàng hóa. Dựa trên việc Người dùng hủy mua hàng, ‘Trang web’ sẽ không yêu cầu phí hủy hoặc bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, trong trường hợp hủy giao dịch mua gây ra bởi sự bất hòa trong nội dung Hàng hóa và quảng cáo hoặc quy định của hợp đồng, ‘Trang web’ sẽ chịu chi phí trả lại Hàng hóa.
④ Nếu Người dùng phải trả phí giao hàng khi họ nhận được Hàng hóa, ‘Trang web’ sẽ chỉ định và lưu ý ai sẽ chịu phí giao hàng khi hủy mua hàng.


Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)
① ‘Trang web’ thu thập một lượng thông tin tối thiểu cần thiết để cung cấp các dịch vụ.
② Tại thời điểm đăng ký làm Thành viên, ‘Trang web’ sẽ không thu thập trước thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, trong trường hợp yêu cầu nhận dạng cá nhân trước khi thực hiện hợp đồng mua bán, thì một lượng thông tin cá nhân cụ thể tối thiểu được thu thập để thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và pháp luật có liên quan.
③ ‘Trang web’ sẽ có được sự đồng ý của Người dùng để thu thập ∙ sử dụng thông tin cá nhân bằng cách thông báo cho Người dùng với mục đích / mục đích sử dụng thu thập.
④ ‘Trang web’ sẽ không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích dự kiến của họ. Trong trường hợp bắt đầu sử dụng mới hoặc khi tiết lộ cho bên thứ ba, ‘Trang web’ sẽ thông báo mục đích sử dụng và nhận được sự đồng ý của Người dùng trong giai đoạn tiết lộ sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ đối với các trường hợp được quy định trong các luật và pháp luật có liên quan.
⑤ Trong trường hợp 'Trang web' được yêu cầu để có được sự chấp thuận của Người dùng theo Điều khoản ② và ③, 'Trang web' sẽ chỉ định người quản lý thông tin cá nhân của mình (đơn vị liên kết, tên, số điện thoại, thông tin liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin, thông tin về Bên thứ ba (người nhận, mục đích cung cấp và thông tin được cung cấp), và các quy định được quy định tại Khoản ② Điều 22 của 「Đạo luật Bảo vệ Thông tin và Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông」 . Người dùng có thể hủy bỏ phê duyệt của mình bất cứ lúc nào.
⑥ Người dùng có thể, bất cứ lúc nào, yêu cầu xác nhận và sửa lỗi trong thông tin cá nhân của họ do ‘Trang web’ sở hữu và ‘Trang web’ sẽ có trách nhiệm thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Trong trường hợp Người dùng yêu cầu sửa lỗi, ‘Trang web’ sẽ không sử dụng thông tin cá nhân hiện hành cho đến khi lỗi được sửa.
⑦ Để bảo vệ thông tin cá nhân, 'Trang web' sẽ giới hạn số lượng người xử lý thông tin cá nhân ở mức tối thiểu và sẽ chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do mất mát, trộm cắp, rò rỉ, giả mạo và tiết lộ thông tin cá nhân bao gồm thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của Người sử dụng.
⑧ ‘Trang web’ hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào đã nhận được thông tin cá nhân từ ‘Trang web’, sẽ không chậm trễ hủy tất cả thông tin cá nhân khi đã đạt được mục đích thu thập.
⑨ ‘Trang web’ sẽ không có mẫu thỏa thuận liên quan đến việc thu thập, sử dụng ∙ tiết lộ thông tin cá nhân được thiết lập để điền trước. 'Trang web' phải chỉ định các dịch vụ sẽ bị hạn chế nếu Người dùng không đồng ý với việc thu thập, sử dụng ∙ tiết lộ thông tin cá nhân và 'Trang web' sẽ không giới hạn dịch vụ hoặc từ chối chấp nhận đơn đăng ký Thành viên trên cơ sở Người dùng từ chối đồng ý thu thập ∙ sử dụng tiết lộ thông tin cá nhân không bao gồm việc thu thập thông tin bắt buộc.


Điều 18 (Nghĩa vụ của 'Trang web')
① ‘Trang web’ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại chính sách công cộng hoặc các hành động bị hạn chế bởi luật và ‘Điều khoản và Điều kiện’ này. ‘Trang web’ sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên cơ sở ổn định phù hợp với các quy định trong ‘Điều khoản và Điều kiện’ này.
② ‘Trang web’ sẽ được trang bị hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng (bao gồm cả thông tin tín dụng) và cung cấp một môi trường an toàn cho Người dùng sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
③ Theo Điều 3 của Luật liên quan đến 『Tính công bằng của Hiển thị và Quảng cáo』, ‘Trang web’ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho (các) Người dùng nếu các thiệt hại do hiển thị hoặc thêm quảng cáo không hợp lý hoặc không hợp lý cho một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định
④ ‘Trang web’ sẽ không gửi bất kỳ email kiếm lợi nhuận nào mà Người dùng không muốn.


Điều 19 (Nghĩa vụ đối với ID & Mật khẩu của Thành viên)
① Thành viên phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình, trừ trường hợp tại Điều 17.
② Thành viên không được cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng ID và mật khẩu của mình.
③ Khi Thành viên nhận ra rằng ID và / hoặc mật khẩu của mình bị đánh cắp hoặc đang được sử dụng bởi Bên thứ ba, Thành viên phải thông báo ngay cho ‘Trang web’ và làm theo hướng dẫn của ‘Trang web’.


Điều 20 (Nghĩa vụ của Người dùng)
Người dùng phải tránh các hành động sau:
1. Đăng ký thông tin sai lệch tại thời điểm ứng dụng hoặc sửa đổi thông tin
2. Sử dụng thông tin cá nhân của người khác
3. Thay đổi thông tin hiển thị trên ‘Trang web’
4. Lưu lại hoặc hiển thị thông tin (chương trình máy tính và những thông tin khác) ngoài thông tin được đưa bởi ‘Trang web’
5. Vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của ‘Trang web’ hoặc Bên thứ ba
6. Thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến danh tiếng và làm gián đoạn hoạt động của ‘Trang web’ hoặc Bên thứ ba
7. Tiết lộ hoặc hiển thị bất kỳ thông tin nào chứa tin nhắn, video, giọng nói khiếm nhã hoặc bạo lực và các thông tin khác đi ngược lại trật tự công cộng và đạo đức tốt.


Điều 21 (Mối quan hệ giữa Liên kết Trang web và Trang web Liên kết)
① Trong trường hợp trung tâm mua sắm chính và trung tâm thương mại phụ được liên kết với một siêu liên kết (ví dụ: chủ đề của siêu liên kết bao gồm văn bản, hình ảnh và video), siêu liên kết trước được gọi là Trang web Liên kết (Trang web) và siêu liên kết sau được gọi là Trang web được Liên kết (Trang web).
② Nếu Trang web liên kết chỉ định và thông báo thực tế rằng nó không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào với Người dùng đối với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp độc lập bởi Trang web liên kết trên trang đầu tiên của trang web của Trang web liên kết hoặc cửa sổ bật lên, thì Trang liên kết không chịu trách nhiệm về giao dịch đó.


Điều 22 (Bản quyền & Giới hạn Sử dụng)
① Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm được sản xuất bởi ‘Trang web’ sẽ thuộc về ‘Trang web.’
② Người dùng không được sử dụng hoặc khiến bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng thông tin có quyền sở hữu trí tuệ thuộc ‘Trang web’ để tái tạo, truyền tải, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc sử dụng kiếm lợi nhuận khác mà không có sự đồng ý trước của ‘Trang web’.
③ ‘Trang web’ sẽ thông báo cho Người dùng khi sử dụng bản quyền thuộc về Người dùng hiện hành theo ‘Điều khoản và Điều kiện’ chung.


Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)
① ‘Trang web’ sẽ áp dụng và phản ánh ý kiến hoặc khiếu nại của (các) Người dùng, đồng thời cài đặt và vận hành quy trình bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
② ‘Trang web’ sẽ ưu tiên cho bất kỳ ý kiến hoặc khiếu nại nào của (các) Người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể giải quyết kịp thời, ‘Trang web’ sẽ thông báo cho Người dùng biết nguyên nhân và lịch trình giải quyết cuối cùng.
③ Khi Người dùng nộp hồ sơ Yêu cầu Khắc phục Thiệt hại liên quan đến tranh chấp giữa ‘Trang web’ và Người dùng, vấn đề có thể được Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc Tổ chức Dịch vụ Hòa giải Tranh chấp do Thị trưởng Thành phố lựa chọn để phân xử.


Điều 24 (Quyền tài phán & Luật điều chỉnh)
① Tất cả các vụ kiện liên quan đến thương mại điện tử giữa ‘Trang web’ và Người dùng sẽ phù hợp với địa chỉ của Người dùng tại thời điểm cáo trạng. Nếu địa chỉ không tồn tại, thì vụ kiện sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án cấp huyện gần nơi sinh sống của Người dùng. Trong trường hợp không rõ địa chỉ hoặc nơi cư trú của Người dùng tại thời điểm cáo trạng hoặc Người dùng là cư dân nước ngoài, thì đơn kiện sẽ được gửi lên tòa án có thẩm quyền theo Bộ luật tố tụng dân sự.
② Bất kỳ và tất cả các vụ kiện liên quan đến thương mại điện tử giữa ‘Trang web’ và Người dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hàn Quốc.